Vedtægter

 Opfinderforeningens vedtægter

Vedtaget på general forsamlingen 2018 for 2018 og 2019Vedtægter

§ 1 NAVN & HJEMSTED

 • Stk. 1. Navnet på foreningen er OPFINDERFORENINGEN.DK.
 • Stk. 2. Opfinderforeningen har hjemsted i den kommune, hvor foreningen har sin postadresse.
 • Stk. 3. Foreningen har erhvervet rettighederne til hjemmeside WWW.OPFINDERFORENINGEN.DK, som administreres af bestyrelsen, som alene disponerer over indtægter herfra.
 • St. 4 Foreningen kan i tilknytning hertil indgå aftaler med samarbejdspartnere om tilbud til medlemmerne.

§ 2 FORMÅL

 • Stk. 1. Opfinderforeningen. Dk’s formål er at forbedre opfindernes vilkår samt fremme innovation og innovationslyst gennem synliggørelse af opfinderens og opfindelsens rolle i vækstsamfundet Danmark.
 • Stk. 2. Foreningen er en non-profit organisation.
 • Stk. 3. Foreningen er partipolitisk uafhængig.
 • Stk. 4 Foreningen vil oplyse om opfindernes forhold i Danmark.

§ 3 MEDLEMSKAB

 • Stk. 1. Medlemmer kan optages inden for følgende hovedkategorier:

               a) Personmedlemmer. Som personmedlem kan optages fysiske personer.

               b) Virksomhedsmedlemmer. Som virksomhedsmedlem kan optages virksomheder, offentlige organisationer, foreninger                         mv.

 • Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler og procedurer om indmeldelse og udmeldelse af Opfinderforeningen.dk4

§ 4 UDELUKKELSE

 • Stk. 1. Et medlem, der ikke overholder foreningens vedtægter, retningslinjer fra bestyrelsen eller på anden måde modarbejder foreningens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes som medlem af foreningen. Bestyrelsens beslutning kan af det ekskluderede medlem forlanges prøvet ved førstkommende ordinære generalforsamling. Begæring herom skal væreforeningens sekretariat i hænde inden 14 dage efter, at medlemmet er underrettet om eksklusionen. Anmodning om forelæggelse for en generalforsamling har ikke opsættende virkning.

§ 5 KONTINGENT

 • Stk. 1 Kontingent fastsættes af bestyrelsen. Der kan fastsættes differenceret kontingent for forskellige grupper af medlemmer. Kontingentet for de enkelte grupper skal fremgå af foreningens hjemmeside.
 • Stk. 2 Kontingent opkræves efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen.
 • Stk. 3 Pligten til at betale det til enhver tid gældende kontingent består, indtil medlemskabet er ophørt. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen med tre måneders varsel til udløbet af kontingentperioden.

§ 6 GENERALFORSAMLINGEN

 • Stk. 1. Opfinderforeningen. Dk’s øverste myndighed er generalforsamlingen.
 • Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af maj måned.
 • Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest otte uger efter krav herom er fremsat.
 • Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved annoncering på foreningens hjemmeside samt eventuelt ved indkaldelse via e-mail med mindst fire ugers varsel.
 • Stk. 5. I indkaldelsen skal angives hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
 • Stk. 6. Opstilling af kandidater til valg på generalforsamlingen og emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest fire uger før generalforsamlingens afholdelse.
 • Stk. 7. Senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse lægges den endelige dagsorden, det reviderede årsregnskab og eventuelt øvrigt materiale på foreningens hjemmeside.
 • Stk. 8. Møde-, stemme- og taleret på generalforsamlingen har medlemmer, der har betalt skyldigt kontingent mindst seks måneder forud for generalforsamlingen og senest fire uger før generalforsamlingens afholdelse skriftligt har anmeldt sin deltagelse, som anvist i indkaldelsen. 
 • Stk.9. Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.
 • Stk.10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt
 • Stk.11. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet.
 • Stk.12. Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten.

§ 7 BESTYRELSEN

 • Stk. 1 Bestyrelsen opstiller som en samlet enhed af 2-12 medlemmer.
 • Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand og næstformand.
 • Stk. 3 Bestyrelsen kan kun vælges blandt forenings betalende medlemmer.
 • Stk. 4 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.
 • Stk. 5 Bestyrelsen forestår Opfinderforeningens daglige og overordnede ledelse. Bestyrelsen kan uddelegere den daglige ledelse – helt eller delvist – til et af bestyrelsen udvalgt sekretariat.

 

 • Stk. 6 Bestyrelsen kan fra vedtagelsen af disse vedtægter og frem til næste ordinære generalforsamling (jf. § 6 stk. 2) vælge at supplere bestyrelsens medlemmer ved simpel flertalsbeslutning i bestyrelsen.

§ 8. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

 1. Stk. 1. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen eller revisor fremsætter begæring herom.
 • Stk. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet.
 • Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
 • Stk. 4. Bestyrelsen skal udarbejde et referat af afholdte møder, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem,der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet.
 • Stk. 5. En næstformand træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.
 • Stk. 6. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 9. TEGNING OG HÆFTELSE

 • Stk. 1. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med ét bestyrelsesmedlem eller af hele bestyrelsen.
 • Stk. 2. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de for foreningen påhvilende forpligtelser

§ 10. ÅRSREGNSKAB

 • Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 • Stk. 2. Inden fire måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen eller den daglige ledelse i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom et årsregnskab.

 

§ 11. REVISION

 • Stk. 1. Det i § 10, stk. 2 nævnte årsregnskab skal revideres af en revisor.
 • Stk.2. Det af revisor reviderede årsregnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, jf. § 6, stk. 10 litra d).

§ 12. FORENINGENS ØKONOMI

 • Stk. 1. I overensstemmelse med formålsbestemmelsen træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af foreningens midler.
 • Stk. 2. Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af foreningen.
 • Stk. 3. Bestyrelsen kan ikke tillægge bestyrelsesmedlemmer, revisorer og personer, der indtager en ledende stilling i foreningen, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.
 • Stk. 4. Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i §12, stk.3 nævnte kreds er ikke tilladt.
 • Stk. 5. Ethvert aktiv, som foreningen ejer eller fremtidig erhverver, skal lyde på foreningens navn og skal så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

§ 13. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING

 • Stk. 1. Et forslag om ændringer af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsordenenfor en generalforsamling. For at blive vedtaget skal mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer af foreningen stemme for, for så vidt angår vedtægtsændringer. Et forslag om foreningens opløsning skal vedtages på 2 generalforsamlinger med minimum 14 dages mellemrum med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer på begge generalforsamlinger.
 • Stk. 2. Besluttes det at opløse foreningen, vælger bestyrelsen en likvidator. Den efter opløsningen tiloversblevne formue anvendes i henhold til foreningens formål.


Vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2018